Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Joan Olsthoorn (hierna: Fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
3. Fotograaf: Joan Olsthoorn, Joan Fotografie, vestigingsplaats Naaldwijk, KvK: 81378149, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvrager van deze algemene voorwaarden.
5. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
6. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.
7. Fotoreportage: bruidsfotografie en/of fotoshoot.

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. 
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
4. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van de algemene voorwaarden. Fotograaf is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zijn een nieuwe versie van de voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
5. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, factuur of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor wel bedrag geleverd kunnen worden.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5. Fotograaf kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de reserveringskosten zijn voldaan.
2. De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de Fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen. 

Artikel 5. Cadeaubonnen
1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van een twee jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht.
1. De Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotogaaf gebruikelijk werkt.
2. Fotograaf is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
3. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
4. Indien fotograaf bij de uitvoering van de opdracht tegenwerking ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.
5. De fotograaf levert de beelden af in het door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het door fotograaf gegeven advies. Het eindresultaat blijft afhankelijk van medewerking van de opdrachtgever.

Artikel 7. Fotoproducten.
1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 6 weken na het ontvangen van de foto’s digitaal voorgelegd worden aan de opdrachtgever.
3. Tenzij anders overeengekomen wordt voor het ontwerpen van een (bruids)album ontwerpkosten in rekening gebracht waarbij materiaal en drukkosten niet zijn inbegrepen.
4. Opdrachtgever krijgt maximaal tweemaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling van €25,- per spread mogelijk.
5. Twee weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
6. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan wanneer de opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
7. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.
8. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. De aangegeven tarieven en levertijden zijn behoudens wijzigingen van leverancier.
9. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.

Artikel 8. Levering
1. De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Bruidsalbums en andere fotoalbums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 8 weken na goedkeuring van het ontwerp geleverd. De levertijd kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
3. De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten wordt aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
4. De levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
5. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
6. Fotograaf is niet gehouden om niet geselecteerd of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leveren.
7. Na ontvangst van de content is opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
8. Indien opdrachtgever foute leveringsinformatie doorgeeft, is fotograaf hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 9. Vergoeding
1. Indien door de partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de prijsinvestment.
2. Indien niet van de gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. Prijzen, zoals deze op de website staan vermeld.
5. Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn incl. BTW, tenzij anders overeengekomen.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever het recht op ontbinding van de overeenkomst.
7. In geval van een opdracht van meerdere dagdelen komen eventuele voorzieningen zoals maaltijden voor rekening van opdrachtgever. Daarnaast dient opdrachtgever in geval van een meerdaagse opdracht te zorgen voor de benodigde overnachting(en).

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
2. Tenminste €250,- van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, voorafgaande aan de opdracht voldaan moet zijn, tenzij anders overeengekomen.
3. Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opdracht voldaan te zijn.
4. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht, dient zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 14 dagen, voldaan te zijn, teneinde de overeenkomst voor de gewenste datum definitief vast te stellen. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 11. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 35% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
7. Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door opdrachtgever of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
8. Voor een overeenkomst als coach geldt dat een sessie, al dan niet binnen een traject, tot 48 uur voorafgaand aan de sessie eenmalig kosteloos kan worden verzet. Bij het verzetten binnen deze 48 uur of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en is fotograaf gerechtigd de kosten voor de sessie in rekening te brengen.

Artikel 12. Overmacht
1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
2. In geval van een b2c-overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
4. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
5. Wanneer fotograaf niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Zij zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.

Artikel 13. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
3. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden tegen een meerprijs in behandeling genomen.
4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op het materiaal zal altijd worden gewerkt met een toestemmingsformulier.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
5. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen ten behoeve van publicatie op social media en persoonlijke websites speciaal daartoe bestemde lage resolutie bestanden met logo.
6. Overige werk mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van fotograaf openbaar gemaakt worden.
7. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
8. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
9. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
10. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
11. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
12. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
13. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. 
14. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
3. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor weersomstandigheden.
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
5. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het maken van back-ups.
6. Wanneer opdrachtgever schade toebrengt aan apparatuur van fotograaf, dient opdrachtgever de vervangingswaarde te betalen.
7. De aansprakelijkheid is beperkt tot tweemaal de hoogte van het factuurbedrag, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
8. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 16. Overige bepalingen
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Joan Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.

algemene voorwaarden